[U-Boot] [PATCH 79/92] arm: include: rockchip: Add rk3399 pmu file

Jagan Teki jagan at amarulasolutions.com
Tue Jun 11 14:51:22 UTC 2019


Add pmu header file for rk3399 SoC, this will help
to configure pmu in sdram driver.

Signed-off-by: Jagan Teki <jagan at amarulasolutions.com>
Signed-off-by: YouMin Chen <cym at rock-chips.com>
---
 .../include/asm/arch-rockchip/pmu_rk3399.h    | 72 +++++++++++++++++++
 1 file changed, 72 insertions(+)
 create mode 100644 arch/arm/include/asm/arch-rockchip/pmu_rk3399.h

diff --git a/arch/arm/include/asm/arch-rockchip/pmu_rk3399.h b/arch/arm/include/asm/arch-rockchip/pmu_rk3399.h
new file mode 100644
index 0000000000..f1096dccce
--- /dev/null
+++ b/arch/arm/include/asm/arch-rockchip/pmu_rk3399.h
@@ -0,0 +1,72 @@
+/* SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+ */
+/*
+ * (C) Copyright 2018 Rockchip Electronics Co., Ltd.
+ *
+ */
+
+#ifndef __SOC_ROCKCHIP_RK3399_PMU_H__
+#define __SOC_ROCKCHIP_RK3399_PMU_H__
+
+struct rk3399_pmu_regs {
+	u32 pmu_wakeup_cfg[5];
+	u32 pmu_pwrdn_con;
+	u32 pmu_pwrdn_st;
+	u32 pmu_pll_con;
+	u32 pmu_pwrmode_con;
+	u32 pmu_sft_con;
+	u32 pmu_int_con;
+	u32 pmu_int_st;
+	u32 pmu_gpio0_pos_int_con;
+	u32 pmu_gpio0_net_int_con;
+	u32 pmu_gpio1_pos_int_con;
+	u32 pmu_gpio1_net_int_con;
+	u32 pmu_gpio0_pos_int_st;
+	u32 pmu_gpio0_net_int_st;
+	u32 pmu_gpio1_pos_int_st;
+	u32 pmu_gpio1_net_int_st;
+	u32 pmu_pwrdn_inten;
+	u32 pmu_pwrdn_status;
+	u32 pmu_wakeup_status;
+	u32 pmu_bus_clr;
+	u32 pmu_bus_idle_req;
+	u32 pmu_bus_idle_st;
+	u32 pmu_bus_idle_ack;
+	u32 pmu_cci500_con;
+	u32 pmu_adb400_con;
+	u32 pmu_adb400_st;
+	u32 pmu_power_st;
+	u32 pmu_core_pwr_st;
+	u32 pmu_osc_cnt;
+	u32 pmu_plllock_cnt;
+	u32 pmu_pllrst_cnt;
+	u32 pmu_stable_cnt;
+	u32 pmu_ddrio_pwron_cnt;
+	u32 pmu_wakeup_rst_clr_cnt;
+	u32 pmu_ddr_sref_st;
+	u32 pmu_scu_l_pwrdn_cnt;
+	u32 pmu_scu_l_pwrup_cnt;
+	u32 pmu_scu_b_pwrdn_cnt;
+	u32 pmu_scu_b_pwrup_cnt;
+	u32 pmu_gpu_pwrdn_cnt;
+	u32 pmu_gpu_pwrup_cnt;
+	u32 pmu_center_pwrdn_cnt;
+	u32 pmu_center_pwrup_cnt;
+	u32 pmu_timeout_cnt;
+	u32 pmu_cpu0apm_con;
+	u32 pmu_cpu1apm_con;
+	u32 pmu_cpu2apm_con;
+	u32 pmu_cpu3apm_con;
+	u32 pmu_cpu0bpm_con;
+	u32 pmu_cpu1bpm_con;
+	u32 pmu_noc_auto_ena;
+	u32 pmu_pwrdn_con1;
+	u32 reserved0[0x4];
+	u32 pmu_sys_reg_reg0;
+	u32 pmu_sys_reg_reg1;
+	u32 pmu_sys_reg_reg2;
+	u32 pmu_sys_reg_reg3;
+};
+
+check_member(rk3399_pmu_regs, pmu_sys_reg_reg3, 0xfc);
+
+#endif	/* __SOC_ROCKCHIP_RK3399_PMU_H__ */
-- 
2.18.0.321.gffc6fa0e3More information about the U-Boot mailing list