[PATCH 5/5] arm: dts: stm32mp157c-odyssey-som: enable SDMMC2 in SPL

Grzegorz Szymaszek gszymaszek at short.pl
Fri May 28 18:54:43 CEST 2021


Signed-off-by: Grzegorz Szymaszek <gszymaszek at short.pl>
Cc: Patrice Chotard <patrice.chotard at foss.st.com>
Cc: Patrick Delaunay <patrick.delaunay at foss.st.com>
---
 .../dts/stm32mp157c-odyssey-som-u-boot.dtsi   | 21 +++++++++++++++++++
 1 file changed, 21 insertions(+)

diff --git a/arch/arm/dts/stm32mp157c-odyssey-som-u-boot.dtsi b/arch/arm/dts/stm32mp157c-odyssey-som-u-boot.dtsi
index 6be728846e..4ff848350d 100644
--- a/arch/arm/dts/stm32mp157c-odyssey-som-u-boot.dtsi
+++ b/arch/arm/dts/stm32mp157c-odyssey-som-u-boot.dtsi
@@ -123,3 +123,24 @@
 		u-boot,dm-pre-reloc;
 	};
 };
+
+&sdmmc2 {
+	u-boot,dm-spl;
+};
+
+&sdmmc2_b4_pins_a {
+	u-boot,dm-spl;
+	pins1 {
+		u-boot,dm-spl;
+	};
+	pins2 {
+		u-boot,dm-spl;
+	};
+};
+
+&sdmmc2_d47_pins_d {
+	u-boot,dm-spl;
+	pins {
+		u-boot,dm-spl;
+	};
+};
-- 
2.30.2More information about the U-Boot mailing list