[U-Boot] [PATCH] powerpc/t2080: add serdes2 protocol 0x27

Shengzhou Liu Shengzhou.Liu at freescale.com
Thu May 22 11:24:59 CEST 2014


Add a new serdes2 protocol 0x27.

Signed-off-by: Shengzhou Liu <Shengzhou.Liu at freescale.com>
---
 arch/powerpc/cpu/mpc85xx/t2080_serdes.c | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/arch/powerpc/cpu/mpc85xx/t2080_serdes.c b/arch/powerpc/cpu/mpc85xx/t2080_serdes.c
index 2b7c698..7138bb4 100644
--- a/arch/powerpc/cpu/mpc85xx/t2080_serdes.c
+++ b/arch/powerpc/cpu/mpc85xx/t2080_serdes.c
@@ -170,6 +170,7 @@ static const struct serdes_config serdes2_cfg_tbl[] = {
 	{0x29, {SRIO2, SRIO2, SRIO2, SRIO2, SRIO1, SRIO1, SRIO1, SRIO1} },
 	{0x2D, {SRIO2, SRIO2, SRIO2, SRIO2, SRIO1, SRIO1, SRIO1, SRIO1} },
 	{0x15, {PCIE1, PCIE1, PCIE1, PCIE1, PCIE2, PCIE2, SATA1, SATA2} },
+	{0x27, {PCIE1, PCIE1, PCIE1, PCIE1, NONE,  NONE,  SATA1, SATA2} },
 	{0x18, {PCIE1, PCIE1, PCIE1, PCIE1, AURORA, AURORA, SATA1, SATA2} },
 	{0x02, {PCIE1, PCIE1, PCIE1, PCIE1, PCIE1, PCIE1, PCIE1, PCIE1} },
 	{0x36, {SRIO2, SRIO2, SRIO2, SRIO2, AURORA, AURORA, SATA1, SATA2} },
-- 
1.8.0More information about the U-Boot mailing list