[PATCH v1 08/15] arm: dts: ns3: add qspi node

Rayagonda Kokatanur rayagonda.kokatanur at broadcom.com
Sun May 17 10:19:38 CEST 2020


Add QSPI node and qspi NOR flash node for NS3.

Signed-off-by: Rayagonda Kokatanur <rayagonda.kokatanur at broadcom.com>
---
 arch/arm/dts/ns3-board.dts | 16 ++++++++++++++++
 arch/arm/dts/ns3.dtsi      |  9 +++++++++
 2 files changed, 25 insertions(+)

diff --git a/arch/arm/dts/ns3-board.dts b/arch/arm/dts/ns3-board.dts
index 45565c9c73..78a69ac3f9 100644
--- a/arch/arm/dts/ns3-board.dts
+++ b/arch/arm/dts/ns3-board.dts
@@ -35,6 +35,7 @@
 
 	aliases {
 		serial0 = &uart1;
+		spi0 = &qspi;
 		gpio0 = &gpio_hsls;
 	};
 
@@ -47,6 +48,21 @@
 	status = "okay";
 };
 
+&qspi {
+	#address-cells = <1>;
+	#size-cells = <0>;
+	status = "okay";
+	spi_nor_flash: spi_flash at 0 {
+		compatible = "jedec,spi-nor";
+		reg = <0>;
+		spi-max-frequency = <12500000>;
+		spi-cpol;
+		spi-cpha;
+		spi-tx-bus-width = <1>;
+		spi-rx-bus-width = <4>;
+	};
+};
+
 &sdio0 {
 	status = "okay";
 };
diff --git a/arch/arm/dts/ns3.dtsi b/arch/arm/dts/ns3.dtsi
index 7f94b922fc..7681bbc673 100644
--- a/arch/arm/dts/ns3.dtsi
+++ b/arch/arm/dts/ns3.dtsi
@@ -33,6 +33,15 @@
 			status = "disabled";
 		};
 
+		qspi: spi at 370000 {
+			compatible = "brcm,iproc-qspi";
+			reg = <0x00370000 0x100>,
+			      <0x00370100 0x100>,
+			      <0x00370200 0x200>;
+			reg-names = "bspi", "bspi_raf", "mspi";
+			status = "disabled";
+		};
+
 		sdio0: sdhci at 3f1000 {
 			compatible = "brcm,iproc-sdhci";
 			reg = <0x003f1000 0x100>;
-- 
2.17.1More information about the U-Boot mailing list