[U-Boot] [PATCH v2 09/13] clk: sunxi: Implement EMAC, GMAC clocks, resets

Jagan Teki jagan at amarulasolutions.com
Mon Feb 11 06:59:33 UTC 2019


- Implement EMAC, GMAC clocks via ccu_clk_gate for
 all supported Allwinner SoCs.
- Implement EMAC, GMAC resets via ccu_reset for all
 supported Allwinner SoCs.

Cc: Joe Hershberger <joe.hershberger at ni.com>
Signed-off-by: Jagan Teki <jagan at amarulasolutions.com>
---
 drivers/clk/sunxi/clk_a31.c | 2 ++
 drivers/clk/sunxi/clk_a64.c | 2 ++
 drivers/clk/sunxi/clk_a83t.c | 2 ++
 drivers/clk/sunxi/clk_h3.c  | 2 ++
 drivers/clk/sunxi/clk_h6.c  | 4 ++++
 drivers/clk/sunxi/clk_r40.c | 3 +++
 6 files changed, 15 insertions(+)

diff --git a/drivers/clk/sunxi/clk_a31.c b/drivers/clk/sunxi/clk_a31.c
index fa6e3eeef0..4ec3c2ae89 100644
--- a/drivers/clk/sunxi/clk_a31.c
+++ b/drivers/clk/sunxi/clk_a31.c
@@ -17,6 +17,7 @@ static struct ccu_clk_gate a31_gates[] = {
 	[CLK_AHB1_MMC1]		= GATE(0x060, BIT(9)),
 	[CLK_AHB1_MMC2]		= GATE(0x060, BIT(10)),
 	[CLK_AHB1_MMC3]		= GATE(0x060, BIT(11)),
+	[CLK_AHB1_EMAC]		= GATE(0x060, BIT(17)),
 	[CLK_AHB1_SPI0]		= GATE(0x060, BIT(20)),
 	[CLK_AHB1_SPI1]		= GATE(0x060, BIT(21)),
 	[CLK_AHB1_SPI2]		= GATE(0x060, BIT(22)),
@@ -57,6 +58,7 @@ static struct ccu_reset a31_resets[] = {
 	[RST_AHB1_MMC1]		= RESET(0x2c0, BIT(9)),
 	[RST_AHB1_MMC2]		= RESET(0x2c0, BIT(10)),
 	[RST_AHB1_MMC3]		= RESET(0x2c0, BIT(11)),
+	[RST_AHB1_EMAC]		= RESET(0x2c0, BIT(17)),
 	[RST_AHB1_SPI0]		= RESET(0x2c0, BIT(20)),
 	[RST_AHB1_SPI1]		= RESET(0x2c0, BIT(21)),
 	[RST_AHB1_SPI2]		= RESET(0x2c0, BIT(22)),
diff --git a/drivers/clk/sunxi/clk_a64.c b/drivers/clk/sunxi/clk_a64.c
index 322d6cd557..f94e8aa754 100644
--- a/drivers/clk/sunxi/clk_a64.c
+++ b/drivers/clk/sunxi/clk_a64.c
@@ -16,6 +16,7 @@ static const struct ccu_clk_gate a64_gates[] = {
 	[CLK_BUS_MMC0]		= GATE(0x060, BIT(8)),
 	[CLK_BUS_MMC1]		= GATE(0x060, BIT(9)),
 	[CLK_BUS_MMC2]		= GATE(0x060, BIT(10)),
+	[CLK_BUS_EMAC]		= GATE(0x060, BIT(17)),
 	[CLK_BUS_SPI0]		= GATE(0x060, BIT(20)),
 	[CLK_BUS_SPI1]		= GATE(0x060, BIT(21)),
 	[CLK_BUS_OTG]		= GATE(0x060, BIT(23)),
@@ -49,6 +50,7 @@ static const struct ccu_reset a64_resets[] = {
 	[RST_BUS_MMC0]		= RESET(0x2c0, BIT(8)),
 	[RST_BUS_MMC1]		= RESET(0x2c0, BIT(9)),
 	[RST_BUS_MMC2]		= RESET(0x2c0, BIT(10)),
+	[RST_BUS_EMAC]		= RESET(0x2c0, BIT(17)),
 	[RST_BUS_SPI0]		= RESET(0x2c0, BIT(20)),
 	[RST_BUS_SPI1]		= RESET(0x2c0, BIT(21)),
 	[RST_BUS_OTG]      = RESET(0x2c0, BIT(23)),
diff --git a/drivers/clk/sunxi/clk_a83t.c b/drivers/clk/sunxi/clk_a83t.c
index 36f7e14c45..2be87a31fd 100644
--- a/drivers/clk/sunxi/clk_a83t.c
+++ b/drivers/clk/sunxi/clk_a83t.c
@@ -16,6 +16,7 @@ static struct ccu_clk_gate a83t_gates[] = {
 	[CLK_BUS_MMC0]		= GATE(0x060, BIT(8)),
 	[CLK_BUS_MMC1]		= GATE(0x060, BIT(9)),
 	[CLK_BUS_MMC2]		= GATE(0x060, BIT(10)),
+	[CLK_BUS_EMAC]		= GATE(0x060, BIT(17)),
 	[CLK_BUS_SPI0]		= GATE(0x060, BIT(20)),
 	[CLK_BUS_SPI1]		= GATE(0x060, BIT(21)),
 	[CLK_BUS_OTG]		= GATE(0x060, BIT(24)),
@@ -47,6 +48,7 @@ static struct ccu_reset a83t_resets[] = {
 	[RST_BUS_MMC0]		= RESET(0x2c0, BIT(8)),
 	[RST_BUS_MMC1]		= RESET(0x2c0, BIT(9)),
 	[RST_BUS_MMC2]		= RESET(0x2c0, BIT(10)),
+	[RST_BUS_EMAC]		= RESET(0x2c0, BIT(17)),
 	[RST_BUS_SPI0]		= RESET(0x2c0, BIT(20)),
 	[RST_BUS_SPI1]		= RESET(0x2c0, BIT(21)),
 	[RST_BUS_OTG]		= RESET(0x2c0, BIT(24)),
diff --git a/drivers/clk/sunxi/clk_h3.c b/drivers/clk/sunxi/clk_h3.c
index 5f99ef7342..f5ae1e9555 100644
--- a/drivers/clk/sunxi/clk_h3.c
+++ b/drivers/clk/sunxi/clk_h3.c
@@ -16,6 +16,7 @@ static struct ccu_clk_gate h3_gates[] = {
 	[CLK_BUS_MMC0]		= GATE(0x060, BIT(8)),
 	[CLK_BUS_MMC1]		= GATE(0x060, BIT(9)),
 	[CLK_BUS_MMC2]		= GATE(0x060, BIT(10)),
+	[CLK_BUS_EMAC]		= GATE(0x060, BIT(17)),
 	[CLK_BUS_SPI0]		= GATE(0x060, BIT(20)),
 	[CLK_BUS_SPI1]		= GATE(0x060, BIT(21)),
 	[CLK_BUS_OTG]		= GATE(0x060, BIT(23)),
@@ -55,6 +56,7 @@ static struct ccu_reset h3_resets[] = {
 	[RST_BUS_MMC0]		= RESET(0x2c0, BIT(8)),
 	[RST_BUS_MMC1]		= RESET(0x2c0, BIT(9)),
 	[RST_BUS_MMC2]		= RESET(0x2c0, BIT(10)),
+	[RST_BUS_EMAC]		= RESET(0x2c0, BIT(17)),
 	[RST_BUS_SPI0]		= RESET(0x2c0, BIT(20)),
 	[RST_BUS_SPI1]		= RESET(0x2c0, BIT(21)),
 	[RST_BUS_OTG]		= RESET(0x2c0, BIT(23)),
diff --git a/drivers/clk/sunxi/clk_h6.c b/drivers/clk/sunxi/clk_h6.c
index 71f0c78656..0bb00f449a 100644
--- a/drivers/clk/sunxi/clk_h6.c
+++ b/drivers/clk/sunxi/clk_h6.c
@@ -26,6 +26,8 @@ static struct ccu_clk_gate h6_gates[] = {
 
 	[CLK_BUS_SPI0]		= GATE(0x96c, BIT(0)),
 	[CLK_BUS_SPI1]		= GATE(0x96c, BIT(1)),
+
+	[CLK_BUS_EMAC]		= GATE(0x97c, BIT(0)),
 };
 
 static struct ccu_reset h6_resets[] = {
@@ -39,6 +41,8 @@ static struct ccu_reset h6_resets[] = {
 
 	[RST_BUS_SPI0]		= RESET(0x96c, BIT(16)),
 	[RST_BUS_SPI1]		= RESET(0x96c, BIT(17)),
+
+	[RST_BUS_EMAC]		= RESET(0x97c, BIT(16)),
 };
 
 static const struct ccu_desc h6_ccu_desc = {
diff --git a/drivers/clk/sunxi/clk_r40.c b/drivers/clk/sunxi/clk_r40.c
index 92907281f1..30beac98bb 100644
--- a/drivers/clk/sunxi/clk_r40.c
+++ b/drivers/clk/sunxi/clk_r40.c
@@ -29,6 +29,8 @@ static struct ccu_clk_gate r40_gates[] = {
 	[CLK_BUS_OHCI1]		= GATE(0x060, BIT(30)),
 	[CLK_BUS_OHCI2]		= GATE(0x060, BIT(31)),
 
+	[CLK_BUS_GMAC]		= GATE(0x064, BIT(17)),
+
 	[CLK_BUS_UART0]		= GATE(0x06c, BIT(16)),
 	[CLK_BUS_UART1]		= GATE(0x06c, BIT(17)),
 	[CLK_BUS_UART2]		= GATE(0x06c, BIT(18)),
@@ -60,6 +62,7 @@ static struct ccu_reset r40_resets[] = {
 	[RST_BUS_MMC1]		= RESET(0x2c0, BIT(9)),
 	[RST_BUS_MMC2]		= RESET(0x2c0, BIT(10)),
 	[RST_BUS_MMC3]		= RESET(0x2c0, BIT(11)),
+	[RST_BUS_GMAC]		= RESET(0x2c0, BIT(17)),
 	[RST_BUS_SPI0]		= RESET(0x2c0, BIT(20)),
 	[RST_BUS_SPI1]		= RESET(0x2c0, BIT(21)),
 	[RST_BUS_SPI2]		= RESET(0x2c0, BIT(22)),
-- 
2.18.0.321.gffc6fa0e3More information about the U-Boot mailing list