[PATCH V2 06/14] ARM: dts: stm32: Add QSPI NOR on AV96

Marek Vasut marex at denx.de
Tue Mar 31 02:48:43 CEST 2020


The DH Electronics DHCOR SOM has QSPI NOR on the SoM itself, add it
into the DT.

Signed-off-by: Marek Vasut <marex at denx.de>
Cc: Patrick Delaunay <patrick.delaunay at st.com>
Cc: Patrice Chotard <patrice.chotard at st.com>
---
V2: Drop the explicit flash type in DT node, use spi-flash
---
 arch/arm/dts/stm32mp157a-avenger96.dts | 20 ++++++++++++++++++++
 1 file changed, 20 insertions(+)

diff --git a/arch/arm/dts/stm32mp157a-avenger96.dts b/arch/arm/dts/stm32mp157a-avenger96.dts
index 3fca1ed56d..512ef5f7bb 100644
--- a/arch/arm/dts/stm32mp157a-avenger96.dts
+++ b/arch/arm/dts/stm32mp157a-avenger96.dts
@@ -20,6 +20,7 @@
 		mmc0 = &sdmmc1;
 		serial0 = &uart4;
 		serial1 = &uart7;
+		spi0 = &qspi;
 	};
 
 	chosen {
@@ -300,6 +301,25 @@
 	vdd_3v3_usbfs-supply = <&vdd_usb>;
 };
 
+&qspi {
+	pinctrl-names = "default", "sleep";
+	pinctrl-0 = <&qspi_clk_pins_a &qspi_bk1_pins_a>;
+	pinctrl-1 = <&qspi_clk_sleep_pins_a &qspi_bk1_sleep_pins_a>;
+	reg = <0x58003000 0x1000>, <0x70000000 0x4000000>;
+	#address-cells = <1>;
+	#size-cells = <0>;
+	status = "okay";
+
+	flash0: spi-flash at 0 {
+		compatible = "jedec,spi-nor";
+		reg = <0>;
+		spi-rx-bus-width = <4>;
+		spi-max-frequency = <108000000>;
+		#address-cells = <1>;
+		#size-cells = <1>;
+	};
+};
+
 &rng1 {
 	status = "okay";
 };
-- 
2.25.1More information about the U-Boot mailing list